Szanowni Państwo,

Podpisywanie Umów na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego będzie odbywało się w biurze projektu przy ul. Rejtana 5 w Opolu, w obecności małżonki/a Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz poręczycieli, przy wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia Umowy w formie hipoteki lub gwarancji bankowej, w celu podpisania wspomnianej Umowy stawia się w biurze projektu tylko Uczestnik projektu. 

Z każdym Uczestnikiem zostanie uzgodniony termin (dzień i godzina) podpisania Umowy.
W przypadku braku możliwości stawienia się w biurze w wyznaczonym terminie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie/z wyprzedzeniem poinformować o tym pracownika biura i jednocześnie ustalić kolejny termin. Zgłaszanie zmian jest obligatoryjne, ponieważ wyznaczone terminy będą uwzględniać obecność radcy prawnego, który będzie dostępny w biurze projektu w wyznaczonych dniach i godzinach pracy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, w celu należytego zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwych dla wybranego zabezpieczenia Załączników
do ww. Regulaminu, wymaganych od:

  • poręczycieli: Załącznik nr 15, Załącznik nr 11 i/lub 12 i 13 i/lub 14, Załącznik nr 10 lub 23.
  • Uczestnika projektu: Załącznik nr 10 lub 22 lub odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową. Załącznik nr 22 złożony przez małżonkę/a Uczestnika projektu będzie uzupełniany i podpisywany w biurze projektu w obecności pracownika biura oraz radcy prawnego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (za wyjątkiem załącznika nr 11) – należy podpisać, ale nie wpisywać daty. Data zostanie uzupełniona w dniu podpisania Umowy w biurze projektu. Uczestnicy, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy, zostaną poinformowaniu o dniu i godzinie podpisania Umowy