Szanowni Państwo,

Podpisywanie Umów na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego będzie odbywało się w biurze projektu przy ul. Rejtana 5 w Opolu, w obecności małżonki/a Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz poręczycieli, przy wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia Umowy w formie hipoteki lub gwarancji bankowej, w celu podpisania Umowy w biurze projektu stawia się tylko Uczestnik projektu. 

Z każdym Uczestnikiem zostanie uzgodniony termin (dzień i godzina) podpisania Umowy.
W przypadku braku możliwości stawienia się w biurze w wyznaczonym terminie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie/z wyprzedzeniem poinformować o tym pracownika biura i jednocześnie ustalić kolejny termin. Zgłaszanie zmian jest obligatoryjne.

Zgodnie z §6 ust. 11 Regulaminu przyznawania środków finansowych(…), w celu należytego zabezpieczenia wykonania Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, Uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwych dla wybranego zabezpieczenia Załączników do ww. Regulaminu, wymaganych od:

  • poręczycieli: załącznik nr 11 i/lub 13 i/lub 14 oraz 15 oraz 10 lub 23.
  • Uczestnika projektu: Załącznik nr 10 lub 22 lub odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową.