Aktualności

Projekt Opolskie dotacje z PO WERem realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy.

Jeżeli

 • jesteś mieszkańcem Opolszczyzny w wieku 18-29 lat,
 • straciłeś/aś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19,
 • jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • nie prowadziłeś/aś firmy przez ostatnie 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą,

przyjdź i skorzystaj z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

W ramach projektu Opolskie dotacje z PO WERem możesz otrzymać:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł brutto.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc (łącznie 12 600 zł).

       Wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwotach netto.

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście lub przez pośrednika w biurze projektu;
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera;
 • w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów.

Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole, parter budynku, wejście
od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 77 44 17 090.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się

20 czerwca 2022 r. i potrwa do 8 lipca 2022 r.

W przypadku wpłynięcia wymaganej liczby dokumentów rekrutacyjnych Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent będzie na bieżąco informował o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej projektu.

Informujemy, że w związku z obowiązującymi limitami w projekcie, przyjmowane będą dokumenty od osób, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku wskutek wybuchu pandemii COVID-19.

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu lub telefonicznie pod numerem 77 44 17 090.

Szanowni Państwo,

Podpisywanie Umów na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego będzie odbywało się w biurze projektu przy ul. Rejtana 5 w Opolu, w obecności małżonki/a Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz poręczycieli, przy wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia Umowy w formie hipoteki lub gwarancji bankowej, w celu podpisania wspomnianej Umowy stawia się w biurze projektu tylko Uczestnik projektu. 

Z każdym Uczestnikiem zostanie uzgodniony termin (dzień i godzina) podpisania Umowy.
W przypadku braku możliwości stawienia się w biurze w wyznaczonym terminie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie/z wyprzedzeniem poinformować o tym pracownika biura i jednocześnie ustalić kolejny termin. Zgłaszanie zmian jest obligatoryjne, ponieważ wyznaczone terminy będą uwzględniać obecność radcy prawnego, który będzie dostępny w biurze projektu w wyznaczonych dniach i godzinach pracy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, w celu należytego zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu zobowiązany będzie do złożenia stosownego zabezpieczenia, a także właściwych dla wybranego zabezpieczenia Załączników
do ww. Regulaminu, wymaganych od:

 • poręczycieli: Załącznik nr 15, Załącznik nr 11 i/lub 12 i 13 i/lub 14, Załącznik nr 10 lub 23.
 • Uczestnika projektu: Załącznik nr 10 lub 22 lub odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową. Załącznik nr 22 złożony przez małżonkę/a Uczestnika projektu będzie uzupełniany i podpisywany w biurze projektu w obecności pracownika biura oraz radcy prawnego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (za wyjątkiem załącznika nr 11) – należy podpisać, ale nie wpisywać daty. Data zostanie uzupełniona w dniu podpisania Umowy w biurze projektu. Uczestnicy, którzy złożą w wymaganym terminie komplet prawidłowo wypełnionych załączników do Umowy, zostaną poinformowaniu o dniu i godzinie podpisania Umowy

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. biuro projektu będzie przyjmować klientów do godziny 13:00. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Będziemy do Państwa dyspozycji we wtorek 19 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 13 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników III naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 22 kwietnia 2022 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji). Tym samym Uczestnicy, którzy nie podpiszą ww. Umowy nie będą mieli możliwości złożenia Wniosku w terminie ogłoszonym dla Uczestników III naboru.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, wniosek wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać z aktualną datą w miejscach do tego przeznaczonych, parafować na każdej stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo,

podpisywanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego będzie odbywało się w biurze projektu przy ul. Rejtana 5 w Opolu, w obecności małżonki/a Uczestnika projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) oraz poręczycieli, przy wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia Umowy w formie hipoteki lub gwarancji bankowej, w celu podpisania wspomnianej Umowy stawia się w biurze projektu tylko Uczestnik projektu. 

Z każdym Uczestnikiem zostanie uzgodniony termin (dzień i godzina) podpisania Umowy. W przypadku braku możliwości stawienia się w biurze w wyznaczonym terminie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie/z wyprzedzeniem poinformować o tym pracownika biura i jednocześnie ustalić kolejny termin.