Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. Konieczne jest, aby razem z Formularzem rekrutacyjnym złożyć aktualne zaświadczenie z ZUS w sprawie braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

W tym celu poniżej zamieszczamy:

Projekt "Opolskie dotacje z PO WERem" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
 • Jeżeli jesteś mieszkańcem Opolszczyzny w wieku 18-29 lat.
 • Straciłeś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.
 • Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Nie prowadziłeś firmy przez ostatnie 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Przyjdź i skorzystaj z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Weź udział w projekcie "Opolskie dotacje z PO WERem" w ramach którego możesz otrzymać:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł brutto.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc.

Wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwotach netto.

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera;
 • w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów.

Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 77 44 17 090.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się 21 czerwca 2021 r. i potrwa do 9 lipca 2021 r.

Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych wynosi 139. W przypadku wpłynięcia liczby dokumentów rekrutacyjnych przekraczających planowaną liczbę 139 Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent będzie na bieżąco informował o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej projektu.

Formularz rekrutacyjny znajduje się w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce Dokumenty.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu lub telefonicznie pod numerem 77 44 17 090.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż kolejnymi etapami realizacji projektu Opolskie dotacje z PO WERem w I naborze będą:

1.  Obrady Komisji Rekrutacyjnej (planowany termin: od 1 - 24 czerwca 2021 r.):

 • ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych przez ekspertów zewnętrznych,
 • obowiązkowe rozmowy z doradcą zawodowym, których celem jest weryfikacja predyspozycji Kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie potrzeb szkoleniowych (rozmowy z doradcą odbywać się będą telefonicznie/online).
 • opublikowanie na stronie internetowej projektu listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu i podpisanie przez nie Oświadczenia uczestnika projektu, listy rezerwowej osób rekomendowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listy osób nierekomendowanych do udziału w projekcie.

2.  Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z elementami pisania biznesplanów (planowany termin: 1 - 16 lipca 2021 r.):

Na szkolenie skierowanie zostaną osoby rekomendowane do uczestnictwa w projekcie. Szkolenie będzie miało charakter zdalny i  składać się będzie z następujących modułów:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzanie biznesplanu i jego realizacja,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Jednym z elementów szkolenia będą indywidualne konsultacje z zakresu wypełniania biznesplanu. Warunkiem skorzystania ze szkolenia będzie podpisanie umowy szkoleniowej. Pozytywne ukończenie szkolenia jest warunkiem umożliwiającym złożenie biznesplanu.

3.  Nabór Biznesplanów (planowany termin: 26 - 30 lipca 2021 r.):

Wzór Biznesplanu oraz pozostałe wymagane dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

4.  Obrady Komisji Oceny Biznesplanów (planowany termin: 2 - 20 sierpnia 2021 r.): 

 • ocena merytoryczna Biznesplanów przez ekspertów zewnętrznych,
 • opublikowanie na stronie internetowej projektu listy rankingowej osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji), listy rezerwowej osób rekomendowanych do otrzymania dotacji oraz listy osób nierekomendowanych do otrzymania dotacji.

5. Założenie działalności, składanie dokumentów oraz podpisywanie Umów na otrzymanie wsparcia finansowego:

 • planowany termin składania dokumentów:  23 sierpnia - 10 września 2021 r.
 • planowany termin podpisywania Umów na otrzymanie wsparcia finansowego: 27 sierpnia - 30 września 2021 r.
 • planowany termin wypłaty środków: wrzesień - październik 2021 r.

Lista dokumentów, które będzie należało złożyć zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Po złożeniu dokumentów i ich akceptacji zostanie podpisania Umowa. Po podpisaniu Umowy i złożeniu zabezpieczenia nastąpi wypłata środków finansowych.

6. Nabór Wniosków na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego (planowany termin: 20 - 24 września 2021 r.):

Wzór Wniosku oraz pozostałe wymagane dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

7. Obrady Komisji Oceny Wniosków na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego (planowany termin: 27 września - 1 października 2021 r.): 

 • ocena merytoryczna Wniosków na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego przez ekspertów zewnętrznych,
 • opublikowanie na stronie internetowej projektu listy rankingowej osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego (wsparcia pomostowego) oraz listy osób nierekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego.

8.  Podpisywanie Umów na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego:

 • planowany termin składania dokumentów:  4 - 15 października 2021 r.
 • planowany termin podpisywania Umów na otrzymanie wsparcia finansowego: 4 – 29 listopada 2021 r.
 • planowany termin wypłaty środków: od listopada 2021 r.

Lista dokumentów, które będzie należało złożyć zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Po złożeniu dokumentów i ich akceptacji zostanie podpisania Umowa. Po podpisaniu Umowy i złożeniu zabezpieczenia nastąpi wypłata środków finansowych.

Informujemy, że podane terminy są planowane i w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja (sobota) 2021 r. ustalono dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 4 maja (wtorek) 2021 r. W związku z powyższym
4 maja br. biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!
Informujemy, iż z powodu szkolenia w dniach 29 - 30 kwietnia 2021 r. kontakt telefoniczny z Biurem Projektów w godzinach od 8.00 do 14.00 będzie niemożliwy.