Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 18 października 2021 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników I naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 29 października 2021r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, wniosek wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych, parafować na każdej stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji).

W sytuacji, w której przed upływem terminu naboru do biura projektu wpłyną wszystkie Wnioski od uprawnionych do tego Uczestników projektu, nabór zostanie automatycznie zamknięty.

Projekt "Opolskie dotacje z PO WERem" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 • Jeżeli jesteś mieszkańcem Opolszczyzny w wieku 18-29 lat.
 • Straciłeś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.
 • Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Nie prowadziłeś firmy przez ostatnie 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Przyjdź i skorzystaj z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2021 roku nastąpiła zmiana w poniższym dokumencie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zmianie uległ zapis §2 ust. 2 Regulaminu, dotyczący okresu realizacji projektu oraz zapisy §3 dotyczące planowanych okresów realizacji poszczególnych forma wsparcia dla Uczestników projektu.

Zmieniony dokument znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 11 października 2021 r. rozpocznie się nabór Biznesplanów dla uczestników II naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 15 października 2021r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Biznesplan - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 6 do Regulaminu,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 4. zbiór oświadczeń - załącznik nr 8 do Regulaminu;
 5. kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
 6. inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 września 2021 roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • załącznik nr 4 do ww. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego,
 • zamieszczono wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego – załącznik nr 24 do ww. Regulaminu oraz wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – załącznik nr 25 do ww. Regulaminu;
 • zamieszczono załącznik nr 26 – Klauzula informacyjna RODO dla poręczycieli
  i małżonków uczestników projektu.
 • zamieszczono załącznik nr 27 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY: