Aktualności

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją z dnia 5 października br. informujemy, iż w dniu dzisiejszym wystartował III nabór Formularzy Rekrutacyjnych kandydatów do udziału w projekcie Opolskie dotacje z PO WERem. który potrwa do 8 listopada.

Razem z Formularzem rekrutacyjnym (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) należy złożyć obowiązkowe oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu, tj.:

 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo:
  • oświadczenie o statusie na rynku pracy osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP (wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu) lub biernej zawodowo (wzór stanowi załącznik nr 8a do niniejszego Regulaminu).
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami:
  • oświadczenie Kandydata/ki potwierdzające posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu);
 • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
  • oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej, objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS (wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu);
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS);
 • w przypadku osób pozostających poza rynkiem pracy:
  • aktualne zaświadczenie z ZUS w sprawie braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.:
  • oświadczenie o utracie zatrudnienia po 01.03.2020 r. z związku z wystąpieniem COVID-19 (wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu);

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 18 października 2021 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników I naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 29 października 2021r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, wniosek wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych, parafować na każdej stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji).

W sytuacji, w której przed upływem terminu naboru do biura projektu wpłyną wszystkie Wnioski od uprawnionych do tego Uczestników projektu, nabór zostanie automatycznie zamknięty.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 18 października 2021 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników I naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 29 października 2021r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, wniosek wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych, parafować na każdej stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji).

W sytuacji, w której przed upływem terminu naboru do biura projektu wpłyną wszystkie Wnioski od uprawnionych do tego Uczestników projektu, nabór zostanie automatycznie zamknięty.

Projekt "Opolskie dotacje z PO WERem" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 • Jeżeli jesteś mieszkańcem Opolszczyzny w wieku 18-29 lat.
 • Straciłeś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.
 • Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Nie prowadziłeś firmy przez ostatnie 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Przyjdź i skorzystaj z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2021 roku nastąpiła zmiana w poniższym dokumencie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zmianie uległ zapis §2 ust. 2 Regulaminu, dotyczący okresu realizacji projektu oraz zapisy §3 dotyczące planowanych okresów realizacji poszczególnych forma wsparcia dla Uczestników projektu.

Zmieniony dokument znajduje się w zakładce DOKUMENTY.