O projekcie

LOGO WUP OPOLE

Projekt Opolskie dotacje z PO WERem jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 4 636 742,50 zł

Dofinansowanie projektu: 4 588 502,87 zł, w tym:

3 907 846,57 zł ze środków europejskich,

680 656,30 zł ze środków współfinansowania krajowego.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo opolskie

Główne założenia projektu:

dotyczą działań w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia młodych mieszkańców województwa opolskiego, w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, a w szczególności osób, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i straciły zatrudnienie w jej wyniku.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji barier na lokalnym i regionalnym rynku pracy, wpłynie na poziom aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców regionu oraz powstaną nowe miejsca pracy. Nastąpi wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz ułatwione będzie wejście na rynek pracy dla osób młodych, mających duże trudności w tym zakresie. Projekt będzie miał również wpływ na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 oraz procesom depopulacji poprzez wykorzystanie i wzmocnienie posiadanego potencjału demograficznego oraz poprawę warunków życia w regionie (działania sprzyjające zatrzymaniu mieszkańców w regionie).

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. Zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na Opolszczyźnie, przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia jej rozpoczęcia,
 2. Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo w wieku od 18 do 29 roku życia (w tym zwłaszcza: osoby, które straciły zatrudnienie na skutek pandemii, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zamierzające stworzyć dodatkowe miejsca pracy);
 3. Są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamierzającymi podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą;
 4. Należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET;
 5. Są osobami o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu 160 osób otrzyma niezbędną wiedzę z zakresu zakładania i prowadzania własnej działalności gospodarczej oraz powstaną 103 nowe przedsiębiorstwa poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego. Rekrutacja do projektu odbędzie się w pięciu naborach. W projekcie możliwe jest przyjęcie 166 dokumentów rekrutacyjnych, z czego 160 osób zostanie uczestnikami projektu. 80% uczestników stanowić będą osoby, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

I – Rekrutacja:

 • nabór dokumentów rekrutacyjnych;
 • ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;
 • rozmowa z doradcą zawodowym.

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z uczestników projektu,
 • pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkolenia.

III – Przyznanie bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł brutto:

 • nabór Biznesplanów,
 • ocena formalna i merytoryczna Biznesplanów,
 • ogłoszenie list rankingowych przyznanych dotacji,
 • podpisanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego i złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego ich wykonania,
 • wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • wypłata dotacji.

 IV – Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 2 100 zł/miesiąc brutto (przez pierwsze 6 miesięcy działalności).:

 • nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego,
 • ocena formalna i merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego,
 • ogłoszenie list rankingowych przyznanego finansowego wsparcia pomostowego,
 • podpisanie Umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego i złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego ich wykonania.
 • wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest miesięcznie w kwotach netto.

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rejestracji działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rozpoczęcia.

Dotacja wypłacana jest w kwocie brutto uczestnikowi projektu, niezależnie od tego, czy planuje być płatnikiem VAT. W momencie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, uczestnik zobowiązuje się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Uczestnik projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przeprowadza co najmniej jedną kontrolę każdej dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia prowadzenia działalności przez okres 12-miesięcy w szczególności poprzez weryfikację: czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej itp.

Informacja